CRPIH

18/12/2012
Logo Dicionario italiano-galego galego-italiano

Obra lexicográfica orientada a falantes galegos que desexen producir textos en lingua italiana. O lemario consta dunhas 20.000 voces e completará o volume Italiano-Galego, publicado polo Centro Ramón Piñeiro no ano 2000.

Esta obra xorde do desexo de desenvolver un proxecto pioneiro na lexicografía bilingüe galega. Na ausencia de dicionarios específicos para o noso ámbito, os usuarios galegos vense na obriga de empregar os dicionarios bilingües que poñen en contacto o castelán co resto das linguas. Ben é verdade que existen vocabularios multilingües que relacionan o galego co francés, o castelán, o inglés, o alemán... pero isto non abonda, dado que se trata dunha confrontación de léxico (moitas veces de linguas de especialidade) a nivel elemental e, polo tanto, pouco rendible.

Un dicionario é unha ferramenta eficaz para estreitar un vínculo non só cultural entre países, no noso interese está achegar Italia e Galicia. A relación existente entre ambas terras non é recente (como reiteradamente subliñou Álvaro Cunqueiro) e nesta política de expansión de Galicia cara a Europa, consideramos que a lingua debe ser un dos elementos senlleiros da nosa identidade no intercambio co resto das comunidades que integran a Europa unida, mirando tamén de prestar utilidade ao mercado laboral da Comunidade Europea.

O obxectivo dos autores do Dicionario italiano-galego galego-italiano é, xa que logo, tender pontes culturais, institucionais, económicas... entre Galicia e Italia, promovendo a cultura galega en Italia e facilitando os intercambios entre os dous pobos, proporcionando unha ferramenta axeitada para un público o máis amplo posible (incuantificable, dada a difusión que a información acada a través de internet), especialmente para os usuarios galegos.

O proxecto pretende atender á traducción e producción de textos, difundindo os seus resultados tanto en versión impresa coma electrónica. A primeira parte do dicionario, xa presente na rede en formato pdf (a través do servidor web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigacións en Humanidades) para acadar unha maior divulgación, vaise converter en texto informatizado, co gallo de mellorar as buscas e completar o segundo volume que esperamos vexa a luz dentro de pouco e que conta desde o comezo coa programación necesaria para poder ser editado nas dúas versións (impresa e electrónica).

Dirección/Coordinación

Isabel González <isabel.gonzalez@usc.es>

Persoal vinculado

Benedict Buono, María Consuelo de Frutos, Ana María Domínguez, Javier Guiérrez, Cristina Marchisio e María Teresa Sanmarco <mt.sanmarco.bande@usc.es> (o equipo de redacción está constituído polos profesores do grupo de investigación Italianistica GI-1791 da USC, sen remuneración do Centro Ramón Piñeiro).

Publicacións resultantes

GONZÁLEZ, I., Gramática italiana II, Lugo, Citania, 2002.

GONZÁLEZ, I., colaboradora na revisión do Dicionario Galego de Termos Médicos, Santiago de Compostela, Grafinova, 2002.

SANMARCO, M., Gramática italiana I, Lugo, Citania, 2002.

GONZÁLEZ, I., "Algunhas consideracións en torno á flexión de xénero e número en italiano e galego", en As Tebras Alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, ed. Ana Isabel Boullón Agrelo, Xosé Luis Couceiro Pérez e Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, pp. 365-374.

GONZÁLEZ, I., Algúns aspectos dos diccionarios bilingües con especial referencia ao galego-italiano, Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a A. Santamarina, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, 2008, pp. 105-112.

GONZÁLEZ, I., Terminología gastronómica italiana en Álvaro Cunqueiro, Homenaje al Profesor Joaquín Hernández Serna, Estudios Románicos 16-17, 2007-2008, pp. 493-502.

SANMARCO, M., "El Diccionario italiano español, español italiano (1957) de E. M. Martínez Amador", en Textos fundamentales de la lexicografía italoespañola (1917-2007), Félix San Vicente (ed.), Monza, Polimetrica, 2008, pp. 273-312.

SANMARCO, M., "A denominación de animais e plantas nos dicionarios bilingües. O ámbito ítaloespañol", en Homenaxe a Antón Santamarina M. Brea et alii (eds.), , Santiago de Compostela, 2008, pp. 170-179.

SANMARCO, M., "La lexicografía del siglo XXI: hacia el diccionario ilimitado", en Revista de Lexicografía, nº 8, 2008, pp. 133-140.

SANMARCO, M., "Tratamiento de los términos gastronómicos italianos en los diccionarios gallegos", en LIMES. Lexicografía y lexicología de las lenguas de especialidad, Ugo Lombardini e María Carreras (eds.), Monza, Polimetrica International Scientific Publisher, 2008, pp. 257-265.

SANMARCO, M., "Alfonso de Ulloa e o seu glosario para o Orlando furioso (a primeira obra lexicográfica castelá-italiana)” en "A mi dizen quantos amigos ey": homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Esther Corral et alii (eds.), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 601-608.

DOMÍNGUEZ, A.; GONZÁLEZ, I.; SANMARCO, Vocabulario Galego-Italiano: Hostalería (aloxamento, restauración, economía, lecer, viaxe), Servizo de Publicacións e Intercambio científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2010, 229, pp. ISBN: 978-84-9887-533-1.

SANMARCO, M., "Los diccionarios de bolsillo español-italiano italiano-español de la editorial Bietti", in Textos fundamentales de la lexicografía bilingüe ítaloespañola (1805-1916), Félix San Vicente (ed.), Polimetrica International Scientific Publisher, 2010, pp. 309-338.

BUONO, B; DE FRUTOS, M.C., GUTIÉRREZ, J., Vocabulario Galego-Italiano: Gastronomía, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2011, 182, pp. ISBN: 978-84-9887-802.

SANMARCO, M., "Emilio María Martínez Amador, traductor y lexicógrafo", en La traducción en las relaciones ítalo-españolas: lengua, literatura y cultura, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2012, pp. 243-250.

SANMARCO, M., "Análisis lexicográfico del Diccionario de la Política (1849)", ed. y notas de Gonzalo Capellán de Miguel, Diccionario de la Política. Enciclopedia de la lengua y de las ciencias políticas y de todos los sistemas societarios (Madrid, Andrés y Díaz, 1849). Colección 4 Estaciones de la Universidad de Cantabria (no prelo).

DE FRUTOS, M.C.; MARCHISIO, C., Vocabulario Galego-Italiano: Arquitectura, Servizo de Publicacións e Intercambio científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2013, (no prelo).

DOMÍNGUEZ, A.; GONZÁLEZ, I., Vocabulario Galego-Italiano: Escultura, Servizo de Publicacións e Intercambio científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2013, (no prelo).

BUONO, B; GUTIÉRREZ, J., Vocabulario Galego-Italiano: Pintura, Servizo de Publicacións e Intercambio científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2013, (no prelo).

Actividades científicas organizadas e previstas

Alda Rossebastiano-Bart, Università degli Studi di Torino, "A onomástica italiana hoxe", 23 de maio de 2000.

Ugo Vignuzzi , Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ciclo de conferencias: Aspetti di dialettologia italiana, 2001.

Edgar Radtke, Universidade de Heildelberg, "Varietà giovanille. La lingua dei giovani in Italia", 22 de maio de 2006.

Claudio De Felice, Università degli Studi di Macerata, ciclo de conferencias: “La questione ortografica della lingua italiana nel Cinque cento”, 2007.

Félix San Vicente, Università degli Studi di Bologna, ciclo de conferencias: A lexicografía bilingüe ítaloespañola: perspectiva sincrónica e diacrónica, 2008.

Pilar Capanaga, Università degli Studi di Bologna, "Subtitulación y traducción al italiano: el lenguaje cinematográfico", 23 de abril de 2008.

Claudio Giovanardi, Università degli Studi “Roma Tre”, “Gli anglicismi nell’italiano contemporaneo”, 14 de maio de 2008.

Claudio Giovanardi, Università degli Studi “Roma Tre”, “La teoria cortigiana e il dibattito linguistico nel Cinquecento”, 15 de maio de 2008.

Ilde Consales, Università degli Studi “Roma Tre”, “L’italiano ‘in movimento’: tendenze della neostandardizzazione”, 22 de maio de 2008.

Maurizio Dardano, Università degli Studi “Roma Tre”, ciclo de coferencias: “Le tendenze di neostandardizzazione dell’italiano contemporaneo”, 2009.

Antonella Stefinlongo, Università degli Studi “Roma Tre”, “Il linguaggio giovanile e l’italiano contemporaneo”, 14 de abril de 2009.

Organización do I Coloquio Internacional de Lexicografía: dicionarios e innovación. Teresa Díaz, María José Domínguez e María Teresa Sanmarco, Santiago de Compostela, xuño de 2010.

A Xunta de Galicia vén de conceder financiamento á Rede de Lexicografía RELEX (CN2012/290), a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), para o período 2012-2013. Nesta rede participan as profesoras Isabel González e Mª Teresa Sanmarco. O programa de actividades de RELEX conta xa coa organización de varios seminarios de traballo e coloquios a partir de novembro de 2012 e ata finais de 2013.

Participación en reunións científicas, congresos, encontros, cursos e outros eventos

GONZÁLEZ, I., "Información semántica complementaria en los diccionarios bilingües", Actas del IX Congreso Nacional de Italianistas Españoles, Lengua y Lenguaje Poético, Valladolid, 2-4 de octubre de 2000, ed. Soledad Porras Castro, Universidad de Valladolid, 2001, pp. 45-60.

SANMARCO, M., "Panorámica de la lexicografía italoespañola", Actas del IX Congreso Nacional de Italianistas Españoles, Lengua y Lenguaje Poético, Valladolid, 2-4 de octubre de 2000, ed. Soledad Porras Castro, Universidad de Valladolid, 2001, pp. 723-730.

SANMARCO, M., "Criterios para un diccionario unidireccional activo gallego-italiano", Actas del XXI Congreso internacional de Lingüística y Filología Románica, ed. Fernando Sánchez Miret, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2003, vol III, pp. 411-416.

GONZÁLEZ, I., Algunos aspectos de los diccionarios bilingües, con especial referencia al Italiano/gallego-Gallego/italiano, Istituto Italiano di Cultura Madrid, 26 outubro 2005.

SANMARCO, M., "Alfonso de Ulloa: literato y lexicógrafo en la Venecia del siglo XVI", en el XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Italianistas, Mercedes Arriaga (ed.), Sevilla, Arcibel, 2005, pp. 689-699.

SANMARCO, M., "Las palabras culturales en el diccionario bilingüe", en Atti del XII Congresso Internazionale di lessicografia, ed. Carla Marello, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, pp. 617-622.

DOMÍNGUEZ, A.Mª., La terminología gallego-italiana de la hostelería: presentación de un nuevo vocabulario, Las Letras en las Ciencias. Settimana della lingua italiana. Il linguaggio scientifico, Universidad de Oviedo 19-21 octubre 2009.

GONZÁLEZ, I., El léxico científico-técnico en los diccionarios bilingües (con especial referencia al italiano-gallego), Las Letras en las Ciencias. Settimana della lingua italiana. Il linguaggio scientifico, Universidad de Oviedo 19-21 octubre 2009.

SANMARCO, M., "L'informazione sui falsi amici nei dizionari bilingui", en VI Convegno Internazionale della SILFI, Elisabeth Burr (ed.), Firenze, Franco Cesati, 2009, pp. 343-350.

GUTIÉRREZ, J., "Note di ittionomia veneziana secentesca sul «Protogiornale Veneto Perpetuo", El tema del viaje: un recorrido por la lengua y la literatura italiana (ed. de María Josefa Calvo Montoro - Flavia Cartoni, con la colaboración de Paolo Gimmelli y Marilena Da Rold), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2010, pp. 241-269.

SANMARCO, M., "Tratamiento de los falsos amigos léxicos en los diccionarios italoespañoles", ponencia presentada no I Coloquio Internacional de Lexicografía: dicionarios e innovación, organizado por Teresa Díaz, María José Domínguez e María Teresa Sanmarco, Santiago de Compostela, xuño de 2010. Sen publicación.

SANMARCO, M., "Contexto lexicográfico y cultural del Diccionario de la Política (1849)", en V Congreso Internacional de AELEX, 25-27/06/2012, Madrid (no prelo).