CRPIH

23/09/2016
Logo Lírica profana galego-portuguesa

O proxecto naceu co obxectivo de proporcionar instrumentos de traballo fiables e de fácil acceso para os estudosos da lírica galego-portuguesa.

Por iso, a primeira fase consistiu na recompilación das case 1.700 cantigas que integran o corpus, seleccionando, entre as edicións críticas dispoñibles en 1994, as que se consideraban máis rigorosas. Para cada unha delas, elaborouse unha ficha con indicacións precisas sobre esquemas métricos e retóricos, indicación de xénero, modalidade compositiva, etc., e o produto recolleuse nunha publicación en dous volumes (Lírica profana galego-portuguesa).

Finalizada esta fase, procedeuse a preparar os materiais para convertelos nunha base de datos (MedDB v.1), que pode ser consultada en internet dende o ano 1998. Paralelamente, iniciouse o traballo sobre unha versión máis elaborada desa base de datos (MedDB v.2), máis rica en posibilidades, que substituíu dende setembro de 2008 á versión anterior. Entre as novidades fundamentais que ofrecía esta segunda versión mellorada e actualizada de MedDB destacaban: a introdución das novas edicións que das cantigas se publicaron dende o ano 1998 e que se consideraron máis fiables que as que foran seleccionadas orixinariamente, a posibilidade de realizar buscas non só por cantiga e trobador, como xa se podía facer na primeira versión, senón tamén por estrofas e por versos e a inclusión dun completo corpus das imaxes, en alta resolución e calidade, de todos os manuscritos orixinais que transmitiron, ata os nosos días, as cantigas galego-portuguesas. En 2016 abriuse ao público a terceira versión da base de datos (MedDB v.3), que amplía e actualiza a anterior. Nesta fase de MedDB engadíronse, entre outras cousas, as rúbricas explicativas e as notas coloccianas transmitidas nos apógrafos italianos, actualizáronse os datos e as edicións de referencia e modificouse o deseño da ferramenta para que o seu uso sexa máis intuitivo e asequible para todo o público interesado.

Ao mesmo tempo, deseñouse unha base de datos para incorporar a bibliografía sobre a nosa lírica trobadoresca, con posibilidade de buscas temáticas mediante o recurso a palabras-clave e coa inclusión dun índice de citas, que deu lugar á actual BIRMED.

Complementariamente, fóronse realizando estudos específicos sobre esta literatura (que poden verse no apartado correspondente aos resultados) e iniciouse unha liña de edición crítica que pretende abarcar en varias etapas o conxunto do corpus, da que o primeiro paso foi a publicación de Cantigas do mar de Vigo, e que, na actualidade, busca a complementariedade entre o modelo tradicional de edición crítica impresa e as novas posibilidades que proporciona a edición electrónica.

Dirección/Coordinación

Mercedes Brea e Pilar Lorenzo Gradín.

Persoal vinculado

Bolseiros

Carmen de Santiago Gómez

Anteriores:

 • María Alonso Torregrosa
 • Mariña Arbor Aldea
 • Carlos Cordeiro Moledo
 • Antonio Augusto Domínguez Carregal
 • Antonio Fernández Guiadanes
 • David González Couso
 • Déborah González Martínez
 • Marta López Macías
 • Fernando Magán Abelleira
 • Marina Meléndez Cabo
 • Gaiferos Parrado Freire
 • Gerardo Pérez Barcala
 • Miguel A. Pousada Cruz
 • Ignacio Rodiño Caramés
 • María Rodríguez Castaño
 • Xosé Xabier Ron Fernández
 • Diego Seoane Casás
 • Mª Carmen Vázquez Pacho
 • Isabel Vega Vázquez
 • Mª Pilar Zapico Barbeito

Desenvolvemento informático

 • Fernando Magán Muñoz
 • José Carlos Sánchez Rivas

Publicacións resultantes

Bases de datos en rede

Fernández Guiadanes, Antonio, Magán Abelleira, Fernando, Rodiño Caramés, Ignacio, Rodríguez Castaño, María, Ron Fernández, Xosé Xabier, Vázquez Pacho, María del Carmen, Parrado Freire, Gaiferos Alexandre, Pérez Barcala, Gerardo, Domínguez Carregal, Antonio Augusto, González Martínez, Déborah, López Macías, Marta, Meléndez Cabo, Marina, Vega Vázquez, Isabel. MedDB: Base de Datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (versión 2).

Arbor Aldea, Mariña, Domínguez Carregal, Antonio Augusto, González Martínez, Déborah, López Macías, Marta, Martínez Rodríguez, Francisca, Parrado Freire, Alexandre Gaiferos, Rodiño Caramés, Ignacio, Vega Vázquez, Isabel, Zapico Barbeito, Pilar, BiRMED: Bibliografía de Referencia da Lírica Medieval Galego-Portuguesa.

Fernández Guiadanes, Antonio, Magán Abelleira, Fernando, Rodiño Caramés, Ignacio, Rodríguez Castaño, María, Ron Fernández, Xosé Xabier, Vázquez Pacho, María del Carmen, MedDB: Base de Datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

Publicacións

M. Arbor Aldea, “Notas para a historia do Cancioneiro da Ajuda: as copias dos folios de Évora (Lisboa, BN, Cod. 11191; Évora, BP, MS. CXIV / 2-34)”, en A. López Castro e M. L. Cuesta Torres (eds.), Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Universidad de León, 20 al 24 de septiembre de 2005, Universidad de León, León, 2007, pp. 217-227.

M. Arbor Aldea, “Metro, lírica profana galego-portuguesa e práctica ecdótica. Consideracións á luz do Cancioneiro da Ajuda”, en M. Ferreiro, C. P. Martínez Ferreiro e L. Tato Fontaíña (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, Baía Edicións, A Coruña, 2008, pp. 9-38.

M. Brea, “La nuit chez les troubadours galégo-portugais”, Revue des Langues Romanes, CX, 2, 2006, pp. 363-377.

M. Brea, “Un proyecto de edición crítica en el ámbito de la lírica medieval: el Cancionero de Juglares Gallegos”, Incipit, XXV-XXVI, 2005-2006, pp. 67-85.

M. Brea, “L'amiga et la senhor dans les cantigas de amigo”, en C. Liaroutzos, e A. Paupert (eds.), La discorde des deux langages. Représentations des discours masculins et féminin du Moyen Âge à l'âge classique. Colloque international organisé à l’Université Paris 7 – Denis Diderot. Du 13 Mai 2005 au 14 Mai 20, Université Paris 7 Denis Diderot, Textuel, 2006, pp. 103-124.

M. Brea, “L' Hortus conclusus dans la poésie lyrique des troubadours”, en B. Dominique, F. Clément e A. Combes (eds.), L' espace lyrique méditerranéen au Moyen Âge. Nouvelles approches, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2006, pp. 101-119.

M. Brea, “Cantares de cando o amor era novo”, http://www.culturagalega.org/imaxes/docs/doc_7489.pdf, 2006.

M. Brea, “El diálogo entre los dos géneros amorosos de la lírica gallego-portuguesa”, Estudios Románicas, 16-17, 2007-2008, pp. 267-283.

M. Brea, “Edición impresa e edición electrónica, ferramentas complementarias”, en M. Ferreiro, C. P. Martínez Pereiro e L. Tato Fontaíña (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, Baía edicións, A Coruña, 2008, pp. 67-76.

M. Brea, “Dona e senhor nas cantigas de amor”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 29-53.

M. Brea, “Cousir en la lírica gallego-portuguesa”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 149-165.

M. Brea, “El desamparo amoroso en la lírica gallego-portuguesa”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela , 2008, pp. 137-147.

M. Brea, “Cantar et cantiga idem est”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 11-27.

M. Brea, “Coita do mar, coita de amor”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 215-229.

M. Brea, “Que gran coita d'endurar. Anotacións sobre o uso lírico de endurar”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 167-180.

M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008.

E. Corral Díaz, “Conorto na tradición da lírica galego-portuguesa”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 231-241.

E. Corral Díaz, “O vocabulario bélico na cantiga de amor”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 305-316.

E. Corral Díaz, “Pero sei que me quer matar... aquel matador: a conceptualización de matar no Cancioneiro da Ajuda”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 181-196.

A. Fernández Guiadanes e G. Pérez Barcala, “O (des)ensandecemento trobadoresco”, Verba, 32, 2006, pp. 191-224.

D. González Martínez, “Reflexións sobre algúns elementos léxicos empregados por Fernan Fernandez Cogominho”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 293-304.

G. Pérez Barcala, “Repetitio versuum en la lírica gallego-portuguesa”, Revista de Filología Española, LXXXVI, 1, 2006, pp. 161-208.

G. Pérez Barcala, “Réflexions sur la repetitio versuum dans la lyrique profane galégo-portugaise”, Revue des Langues Romanes, CXI, 1, 2007, pp. 107-132.

G. Pérez Barcala, “Achegas para a delimitación da palavra-rima e outros procedementos repetitivos: revisión dalgúns conceptos”, revista virtual Métrica, 2007/5, http://magyar-irodalom.elte.hu/mezura/

G. Pérez Barcala, “Ay lume d'estes olhos meus: o lume, a descriptio amantium e o sufrimento amoroso na lírica galego-portuguesa”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 67-100.

X. X. Ron Fernández, “Ir-se quer o meu amigo d'aqui. Dialéctica de una actividad”, en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Universidade de Santiago de Compostela-Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2008, pp. 243-263.

P. R. Sodré, Cantigas de madre galego-portuguesas. Estudo de xéneros das cantigas líricas, Centro Ramón Piñeiro/Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2008.

L. Tato Fontaíña, O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca. Edición crítica, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2007.

L. Tato Fontaíña, “Edición e interpretación”, en M. Ferreiro, C. P. Martínez Pereiro e L. Tato Fontaíña (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, Baía edicións, A Coruña, 2008, pp. 177-195.

Magán Abelleira, Fernando, Rodiño Caramés, Ignacio, Rodríguez Castaño, María, Ron Fernández, Xosé Xabier, Lírica Profana Galego-Portuguesa. Corpus completo das cantigas medievais, con estudio biográfico, análise retórica e bibliografía específica. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela, 2 vol., 1996 (1ª reimpresión revisada por Antonio Fernández Guiadanes e María del Carmen Vázquez Pacho en 1999) [ISBN: 84-453-1838-1]

Fernández Guiadanes, Antonio, Magán Abelleira, Fernando, Rodiño Caramés, Ignacio, Rodríguez Castaño, María, Ron Fernández, Xosé Xabier, Vázquez Pacho, María del Carmen, Cantigas do Mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martín Codax. Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 1998 [ISBN 84-453-2237-0]

M. Brea (coord.), Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2006.

Vicente Beltrán Pepió; Mercedes Brea; Fernando Magán Muñoz, "Il progetto 'Arquivo Galicia Medieval': un archivio elettronico del medioevo galego-portoghese", Testi, manoscritti, ipertesti. Compatibilitá informatica e letteratura medievale. Atti del Convegno Internazionale (Firenze, Certosa del Galluzzo, 31 maggio - 1 giugno 1996), Edizioni del Galluzzo, Firenze, 1998, pp. 17-32.

M. Arbor Aldea, O cancioneiro de don Afonso Sanchez. Edición e estudio, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2001 [III Premio Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica]. ISBN: 84-8121-951-7.

M. Arbor Aldea, "Don Afonso Sanchez e Vaasco Martiiz de Resende: a tensó como xogo de corte", Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó Profesor Xesús Alonso Montero, edición coordinada por R. Álvarez e D. Vilavedra, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1999, vol. II, pp. 109-136.

M. Arbor Aldea, "As gardas de amor na lírica galego-portuguesa", Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, reunidos e editados por J. L. Rodríguez, Parlamento de Galicia-Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2000, vol. II, pp. 19-43.

M. Arbor Aldea, "O cancioneiro de Fernan Rodriguez de Calheiros: análise da tradición manuscrita", Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 22-26 de septiembre de 1999), ed. de M. Freixas y S. Iriso, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria-Año Jubilar Lebaniego-Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Santander, 2000, vol. I, pp. 185-205.

M. Arbor Aldea, "Vervo antigo e sententia na lírica galego-portuguesa: unha achega puntual", Iberia Cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval, edición a cargo de J. Casas Rigall y E. M. Díaz Martínez, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2002, pp. 75-92.

M. Arbor Aldea, "A inversión paródica en Fernan Rodriguez de Calheiros. O motivo da garda de amor na tradición lírica galego-portuguesa", Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica (Salamanca, 24-30 septiembre 2001), editadas por F. Sánchez Miret, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2003, vol. IV, pp. 25-38.

M. Arbor Aldea, "Editar Ajuda: principios teóricos para unha nova experiencia ecdótica", O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. Actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004, Consellería de Cultura-Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2004, pp. 497-511.

M. Arbor Aldea (en colaboración con P. Canettieri e C. Pulsoni), "Le forme metriche del Cancioneiro da Ajuda", O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. Actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004, Consellería de Cultura-Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2004, pp. 145-175.

M. Arbor Aldea (en colaboración con C. Pulsoni), "Il Cancioneiro da Ajuda prima di Carolina Michaëlis (1904)", Critica del testo, VII/2, 2004, pp. 721-789.

M. Arbor Aldea, "Don Afonso Sanchez. Notas biográficas", Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001), Universidade da Coruña-Editorial Toxosoutos, A Coruña, 2005, pp. 315-330.

M. Arbor Aldea, "Os estudos sobre o Cancioneiro da Ajuda: un estado da cuestión", Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades-Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2005, pp. 45-120.

M. Brea e P. Lorenzo Gradín, A cantiga de amigo, Xerais, Vigo, 1998.

M. Brea, "A voltas con Raimbaut de Vaqueiras e as orixes da lírica galego-portuguesa", Estudios Galegos en homenaxe ó Profesor Giuseppe Tavani, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1994, pp. 41-56.

M. Brea, "Pai Gómez Chariño y el mar", La literatura en la época de Sancho IV, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 1996, pp. 141-152.

M. Brea, "La fin'amor et les troubadours galiciens-portugais", Revue des Langues Romanes, 100, 1996, pp. 81-107.

M. Brea, "Tipos 'marginales' satirizados en la lírica gallego-portuguesa", Cuadernos del CEMYR, 4, 1996, pp. 13-33.

M. Brea, "Erase unha vez... hai oitocentos anos. As orixes da literatura galega", Revista Galega do Ensino, 16, 1997, pp. 79-89.

M. Brea, "Las anotaciones de Angelo Colocci en el Cancionero de la Biblioteca Vaticana", Revista de Filología Románica, 14, 1997, pp. 515-519.

M. Brea, "Aissi com dis us castellans: ¿en qué lengua?", Actas del VI congreso internacional de la asociación hispánica de literatura medieval, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 1997, vol. I, pp. 365-379.

M. Brea, Martín Codax, Mendiño e Johán de Cangas, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1998.

M. Brea, "Mariñas e romarías na ría de Vigo", Revista Galega do Ensino, 19, 1998, pp. 13-36.

M. Brea, "Estado actual das investigacións sobre lírica galego-portuguesa (o Arquivo Galicia Medieval)", Revista de Lengua y Literatura Catalana, Gallega y Vasca, 5, 1998, pp. 367-375.

M. Brea, "As cantigas da ría de Vigo", Cantigas do mar. Homenaxe a Johan de Cangas. Mendinho e Martin Codax, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruñá, 1998, pp. 77-104.

M. Brea, "E verra i, mia madre, o meu amigo (Martin Codax, 91,5)", Día das Letras Galegas 1998. Martin Codax, Mendiño, Johan de Cangas, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1998, pp. 65-76.

M. Brea, "Os santuarios á beira do mar", 1200-1350. Lírica medieval, Xerais, Vigo, 1998, pp. 70-76.

M. Brea, "¿Mariñas ou barcarolas?", Actas do Congreso O Mar das Cantigas, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1999, pp. 301-316.

M. Brea, "Coita do mar, coita de amor", Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó Prof. Alonso Montero, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1999, vol. II, pp. 235-248.

M. Brea, "Andamos fazendo danca / cantando nossas bailadas", El Museo de Pontevedra, 52, 1999, pp. 387-409.

M. Brea, "Cantar et Cantiga idem est", Homenaxe ó Prof. Camilo Flores, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1999, voil. I, pp. 93-108.

M. Brea, "Las "cantigas de romería" de los juglares gallegos", Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997), edit. por S. Fortuño i T. Martínez, Universitat Jaime I, Castelló de la Plana, vol. I, pp. 381-396.

M. Brea, "De las 'vidas'y 'razós’ a las rúbricas explicativas", Estudios Románicos, 11, 1999, pp. 35-60.

M. Brea, "Das 'popularisierende’ und das ‘aristokratisierende' Register in den galego-portugusischen 'cantigas de amigo'", Frauenlieder - cantigas de amigo. Internationale Kolloquien des Centro de Estudos Humanísticos, der Facultade de Letras und des Fachbereichs Germanistik, Hirzel, Stuttgart, 2000, pp. 191-212.

M. Brea, "El panegírico del trovador en las cantigas de amigo", Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 26 de septiembre de 1999), Gobierno de Cantabria; Año Jubilar Lebaniego; AHLM, Santander, 2000, vol. I, pp. 399-410.

M. Brea, "'Levantou-s’a velida', un exemplo de sincretismo harmónico", Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, Universidade de Santiago de Compostela - Parlamento de Galicia, Santiago de Compostela, 2000, vol. II, pp. 139-151.

M. Brea, "Elementos popularizantes en las cantigas de amigo", Con Alonso Zamora Vicente. Actas del Congreso Internacional 'La lengua, la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos...', Universitat d’Alacant, Alacant, 2003, vol. II, pp. 449-463.

M. Brea, "El desamparo amoroso en la lírica gallego-portuguesa", Iucundi acti labores. Estudios en homenaje a Dulce Estefanía Álvarez, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2004, pp. 219-229.

M. Brea, "¿Textos discordantes no Cancioneiro da Ajuda?", Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2006, pp. 266-279.

M. Brea, "Cousir en la lírica gallego-portuguesa", Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (ed. a cura de R. Alemany et alt.), Universitat d’Alacant, Alacant, 2005, vol. I, pp. 425-439.

M. Brea, "Albas y alboradas: ¿un problema genérico o terminológico en la lírica gallego-portuguesa?", Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispànica de Literatura Medieval (ed. de C. Parrilla y M. Pampín), Universidade da Coruña - Toxosoutos, Noia, 2005, vol. I, pp. 99-125.

M. Brea, "Que gran coita d’endurar. Anotacións sobre o uso lírico de endurar", As tebras alumeadas. Estudos filológicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo¸(ed. de A. I. Boullón, X. L. Couceiro e F. Fernández Rei), Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2005, pp. 527-539.

M. Brea, "L’hortus conclusus dans la poésie lyrique des troubadours », L’espace lyrique méditerranéen au Moyen Âge, Presses Universitaires du Mirail, col. Interlangues (Littérature), Toulouse, 2006, pp. 101-119.

A. Fernández Guiadanes e G. Pérez Barcala, «O (des)ensandecemento trobadoresco», Verba, 32 (2005), pp. 191-224.

D. González Martínez, "O léxico en Fernán Fernandez Cogominho" en Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, Alacante: Symposia philologica, Universit d’Alacant, Institut interuniversitari de filologia valenciana, 2005, pp. 809-818.

D. González Martínez, "Algúns problemas de atribución no Cancioneiro da Ajuda: o caso das cantigas A68 e A69", en O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois: Actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004, pp. 543-554.

F. Magán Abelleira, "Sobre algunos rasgos epigramáticos en textos monoestróficos gallego-portugueses" in Lucía Megías, José Manuel (ed.), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995). Servicio de Publicaciones - Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 1997, vol. II, pp. 957-965 [ISBN: 84-8138-209-4]

F. Magán Abelleira, "Sobre os sintagmas mar levado, mar salido, alto mar e mar maior" in Actas do Congreso "O mar das cantigas". Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1998, pp. 141-153 [ISBN: 84-453-2310-5]

F. Magán Abelleira, "A cantiga de amor: diferencias e semellanzas coa cansó provenzal" in Gay Parga, Tonina (ed.), Ondas do mar de amigo. Citania, Lugo, 1998, pp. 25-28 [ISBN: 84-8231-975-2]

F. Magán Abelleira e X. X. Ron Fernández, "Algunhas consideracións ecdóticas e hermenéuticas sobre a cantiga "Don Gonçalo, pois queredes ir daqui pera Sevilha" (B 466) de Alfonso X o Sabio" in Revista de poética medieval, 3, 1999, pp. 131-145 [ISSN: 1137-8905]

A. G. Parrado Freire, "Algúns problemas de atribución no Cancioneiro da Ajuda: o caso das cantigas A 184 e A 291" in O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. Xunta de Galicia - Dirección Xeral de Promoción Cultural, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Santiago de Compostela, 2004, pp. 555-564 [ISBN: 84-453-3919-2]

A. G. Parrado Freire, "O léxico da guerra como metáfora do obsceno" in Alemany, Rafael, Martos, Josep Lluís, Manzanaro, Josep Miquel (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Alacant, 2005, vol. 3, pp. 1277-1287 [ISBN: 84-608-0302-3]

G. Pérez Barcala, «Angelo Colocci y los procedimientos repetitivos en el Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (Cod. 10991)», Revista de Poética Medieval, 7 (2001) , pp. 53-96.

G. Pérez Barcala, «Tipoloxía da palavra-rima galego-portuguesa», en Iberia cantat. Estudios sobre Poesía Hispánica Medieval. (eds. J. Casas Rigall e E. Mª Díaz Martínez), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Col. Lalia, Series Maior, 15, 2002, pp. 93-108.

G. Pérez Barcala, «Ay lume d’estes olhos meus: O lume, a descriptio amantium e o sufrimento amoroso na lírica galego-portuguesa», in O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois (Actas do Congreso pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004 (coord. M. Brea), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2004, pp. 595-626.

G. Pérez Barcala, «O funcionamento da rima no Cancioneiro da Ajuda», en Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe (coord. M. Brea), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia: Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en Humanidades, 2005, pp. 189-254.

G. Pérez Barcala, «Palavra-rima, refrán y paralelismo», en Actas del IX Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001) (ed. al cuidado de Carmen Parrilla y Mercedes Pampín), Noia, Toxosoutos, 2005, vol. III, pp. 323-353.

G. Pérez Barcala, «Repetitio versuum en la lírica gallego-portuguesa», Revista de Filología Española (no prelo).

G. Pérez Barcala, «Réflexions sur la repetitio versuum dans la lyrique profane galégo-portugaise», Revue des Langues Romanes (no prelo).

I. Rodiño Caramés, "Diogo Gonçalves de Montemor-o-Novo: un exemplo de acrecentamento postrobadoresco nos cancioneiros galego-portugueses" in Lucía Megías, José Manuel (ed.), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995). Servicio de Publicaciones - Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 1997, vol. II, pp. 1297-1314 [ISBN: 84-8138-209-4]

I. Rodiño Caramés, "Fernand’ Eanes e a súa troba (V387). Edición crítica" in Parrilla, Carmen, Campos, Begoña, Campos, Mar, Chas, Antonio, Pampín, Mercedes, Pena, Nieves (eds.), Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos. Edición y anotación de textos. A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996. Universidade da Coruña: Servicio de Publicación, A Coruña, 1998, tomo II, pp. 565-581 [ISBN: 84-95322-08-0]

I. Rodiño Caramés, "A lírica medieval e as novas tecnoloxías: Lírica Profana Galego-Portuguesa, o Proxecto Arquivo Galicia Medieval e a Base de Datos MedDB" in Domínguez Alberte, Xoán Carlos et al. (eds.), Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa. Xunta de Galicia - Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 1998, pp. 341-354 [ISBN 84-453-2272-9]

I. Rodiño Caramés, "Xograres e cantigas de escarnio" in Gay Parga, Tonina (ed.), Ondas do mar de amigo. Citania, Lugo, 1998, pp. 29-33 [ISBN: 84-8231-975-2]

I. Rodiño Caramés, "Escarnio de amor. Caracterización e corpus" in Fortuño Llorens, Santiago, Martínez Romero, Tomàs (eds.), Actes del VII Congrés de l’Assocoació Hispánica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997). Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 1999, vol. III, pp. 245-262 [ISBN 84-8021-281-0]

Mª C. Rodríguez Castaño e G. Pérez Barcala, "A viaxe paródica a ultramar: da canción de cruzada á cantiga de escarnio" in Fidalgo, Elvira e Lorenzo Gradín, Pilar (orgs.), Estudios galegos en homenaxe ó Profesor Giuseppe Tavani,. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia-Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias "Ramón Piñeiro", 1994, pp. 135-151 [ISBN: 84-453-1180-8]

Mª C. Rodríguez Castaño, "Una cantiga de amor de Johan Fernandez d’Ardeleyro" in Lucía Megías, José Manuel (ed.), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995). Servicio de Publicaciones - Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 1997, vol. II, pp. 1315-1334 [ISBN: 84-8138-209-4]

Mª C. Rodríguez Castaño, "Comentario ás once cantigas: Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax" in Gay Parga, Tonina (ed.), Ondas do mar de amigo. Citania, Lugo, 1998, pp. 63-72 [ISBN: 84-8231-975-2]

Mª C. Rodríguez Castaño, Mª. del Carmen e Mª C. Vázquez Pacho, "O proxecto Lírica galego-portuguesa (LGP), primeira fase do Arquivo Galicia Medieval (AGM)", Actas do Simposio Internacional sobre a Lírica Medieval Galego-Portuguesa: "Ondas do mar de Vigo", coordinado por Derek W. Flitter & Patricia Obder de Baubeta, Universidade de Birmingham, Reino Unido, 1998, pp. 38-48 [ISBN: 0704419718]

Mª C. Rodríguez Castaño, "A palavra perduda: da teoría á práctica" in Fortuño Llorens, Santiago, Martínez Romero, Tomàs (eds.), Actes del VII Congrés de l’Assocoació Hispánica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997). Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 1999, vol. III, pp. 263-285 [ISBN 84-8021-281-0]

Mª C. Vázquez Pacho, "A tradición manuscrita da lírica galego-portuguesa" in Gay Parga, Tonina (ed.), Ondas do mar de amigo. Citania, Lugo, 1998, pp. 35-40 [ISBN: 84-8231-975-2]

Mª C. Vázquez Pacho, "A sanha nas cantigas de amigo" in Fortuño Llorens, Santiago, Martínez Romero, Tomàs (eds.), Actes del VII Congrés de l’Assocoació Hispánica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997). Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 1999, vol. III, pp. 471-487 [ISBN 84-8021-281-0]

Mª P. Zapico Barbeito, "As dúas cantigas do Cancioneiro da Ajuda atribuídas a Pero Gomez Barroso" in O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. Xunta de Galicia - Dirección Xeral de Promoción Cultural, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Santiago de Compostela, 2004, pp. 525-541 [ISBN: 84-453-3919-2]

Mª P. Zapico Barbeito, "O cancioneiro de Estevan Faian" in Alemany, Rafael, Martos, Josep Lluís, Manzanaro, Josep Miquel (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Alacant, 2005, vol. 3, pp. 1597-1616 [ISBN: 84-608-0302-3]

Actividades científicas organizadas e previstas

Organización do Coloquio Internacional sobre Vocabulario Trobadoresco celebrado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades os días 20 e 21 de outubro de 2008.

Participación en reunións científicas, congresos, encontros, cursos e outros eventos

Ademais das participacións que deron lugar ás publicacións rexistradas no apartado correspondente, pódense reseñar, entre outras:

M. Arbor Aldea, “La organización de una colectánea poética gallego-portuguesa, el Cancioneiro da Ajuda”, en IIIe Journées de Métrique Comparée de Budapest (Budapest, 30-31 de marzo de 2007).

M. Arbor Aldea, “Lais de Bretanha gallego-portugueses y tradición manuscrita: las relaciones entre B y L”, en XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3-8 septembre).

M. Arbor Aldea, “As abreviaturas no Cancioneiro da Ajuda: tipos, valores e distribución”, en XII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Cáceres, 25-29 de septiembre 2007).

E. Corral Díaz, “Las prendas de amor en la lírica gallego-portuguesa”, en XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3-8 septembre 2007).

A. A. Domínguez Carregal, “Análise de algumas das notas lingüísticas de Angelo Colocci aos cancioneiros galego-portugueses B e V”, en XI Congresso Nacional de Lingüística e Filologia (Rio de Janeiro, 27 – 31 agosto 2007).

A. A. Domínguez Carregal, “Notas léxicas de Angelo Colocci aos cancioneiros apógrafos italianos da lírica galego-portuguesa”, en XII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Cáceres, 25-29 de septiembre 2007).

D. González Couso e Marina Meléndez Cabo, “Presentación das Bases de datos da lírica galego-portuguesa: BIRMED e MedDB2”, en 4e Journées de métrique et de poétique comparée de Budapest (Budapest, 25-27 de septiembre 2008).

D. González Martínez, “O conselho na lírica profana medieval galega”, en XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3-8 septembre 2007).

X. X. Ron Fernández, “Novas hipóteses sobre onomástica trobadoresca”, en II Congreso Internacional de Onomástica (Pontevedra, 19-21 outubro 2006).

M. Arbor Aldea, "Notas para a historia do Cancioneiro da Ajuda: as copias dos folios de Évora (Lisboa, BN, Cod. 11191; Évora, BP, Ms. CXIV/2-34)", comunicación presentada no XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, celebrado en León entre o 20 e o 24 de setembro de 2005). Entidade organizadora: Asociación Hispánica de Literatura Medieval-Universidad de León. Carácter: Internacional.

D. González Martínez, "O demo na lírica profana galego-portuguesa", XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, celebrado en la Universidad de León de 20 ao 24 de setembro de 2005.

D. González Martínez, "A antroponimia na lírica medieval galego-portuguesa", "Na nosa lyngoage galega". A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. (Santiago de Compostela, 2 novembro 2 decembro 2005)

G. Pérez Barcala, «Angelo Colocci y la rima románica: aspectos estructurales (Análisis de algunas apostillas coloccianas)», en Convegno Internazionale "Angelo Colocci e la cultura filologica del suo tempo" (Roma, 16-18 maggio 2002).

G. Pérez Barcala, «La Base de Datos de la lírica gallego-portuguesa: Med-DB», seminario impartido en el Intercultural Workshop on Medieval Poetry and Digital Resources (Burgos, 14-25 de julio de 2003).

G. Pérez Barcala, «Palavra-rima: cronología y cortes poéticas», en X Congrés International de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 16-20 de setembre de 2003).

G. Pérez Barcala, «Réflexions sur la repetitio versuum dans la lyrique profane galégo-portugaise», en Colloque International «Typologie des formes poétiques» (Paris, 8-9 avril 2005).

G. Pérez Barcala, «Rima y retórica gallego-portuguesas", en Journées d’études métriques (Budapest, 30 mars - 1 avril 2006).

Lorenzo Gradín, P. (2008), Don Afonso Lopez de Baian. Cantigas, Alessandria: Edizioni dell’Orso.

Lorenzo Gradín, P. - Marcenaro, S. (2010), Il canzoniere del trovatore Roi Queimado, Alessandria: Edizioni dell’Orso.

Lorenzo Gradín, P. (2008), “Notas sobre as cantigas de escarnio e maldizer” en A edición da lírica trobadoresca en Galicia, A Coruña: Baía Edicións, pp- 119-140.

Lorenzo Gradín, P. (2009), “Reflexións sobre os encontros vocálicos nas cantigas” en Cada palabra medía, cada palabra pesaba. Homenaxe ao Prof. Dr. Antón Santamarina, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 513-521.

Lorenzo Gradín, P. (2008), “Hiato e sinalefa na lírica galego-portuguesa” en A mí dizen quantos amigos ei. Homenaxe ao Prof. Dr. Xosé Luis Couceiro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 265-272.

Lorenzo Gradín, P. - Marcenaro S. (2009), “Equivocatio in rimis”, en A melhor dona de quantas fez Nostro Senhor. Homenaxe a Giulia Lanciani, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 132-154.

Lorenzo Gradín, P. (2010), “La rima derivada: de los provenzales a los gallego-portugueses”, Studi mediolatini e volgari, 57, pp. 17-32.

Lorenzo Gradín, P. (2012), “Orden y desorden en el cancioneiro B”, Romanic Review, 102, pp. 27-47