CRPIH

20/11/2014
Logo Prosa Literaria Galega Medieval

O Proxecto pretende consevar e difundir a través de edicións impresas e electrónicas os textos en prosa escritos en galego durante a Idade Media.

O proxecto Prosa Literaria Galega Medieval ten como obxectivo prioritario a edición, estudo e anotación das obras medievais que integran o xénero que dá título ao proxecto. O corpus da investigación está constituído polo seguintes textos: Arte de Trovar; Crónica de Castela; Crónica de Santa María de Iria; Crónica Troiana; Crónica Xeral; Crónica Xeral de 1404; Foro Real; Flores de Dereito; os fragmentos das sete Partidas de Afonso X; Historia Troiana; Libro de Tristán; Miragres de Santiago; Ordenamento de Alcalá de 1348; Poética alcobacense; Rúbricas dos códices B e V; Rúbricas dos Lais de Bretaña; Tratado de Albeitería e Xeral Estoria.

Ademais da elaboración (ou revisión, no caso de que xa existan traballos realizados con criterios filolóxicos rigorosos) das edicións paleográfica e crítica de cada texto, o proxecto contempla tamén o estudo dos aspectos filolóxicos e literarios que caracterizan a cada obra. Trala conclusión do traballo puramente ecdótico, os materiais pretenden ser incorporados a unha base de datos que poderá ser consultada na páxina web do CIRP.

Dirección/Coordinación

Esther Corral Díaz

Persoal vinculado

Bolseiros

Santiago Gutiérrez García (1999-2000)
Eva Díaz (2001-2003)
Mariola Rodríguez González (2003-2004)
Inés Coiradas Martínez (2005-2008)
Olalla García Martínez (2008-2011)
Iria Pérez Mariño (2012-2014)
Raquel Fernández Parada (2014-)

Publicacións resultantes

Gutiérrez García, S., Merlín e a súa historia, Vigo, Edicións Xerais, 1997 (tradución castelá: Merlín y su historia, Madrid, Alianza Editorial, 1999).

Gutiérrez García, S.,”A corte poética de Alfonso III o Bolonhês e a materia de Bretaña”, en Ondas do Mar de Vigo. Actas do Simposio Internacional sobre a Lírica Medieval Galego-Portuguesa (Birmingham, 1998), Derek W. Flitter e Patricia Odber de Baubeta (coords.), Birmingham, Seminario de Estudios Galegos, Department of Hispanic Studies, University of Birmingham, 1998, pp. 108-123.

Gutiérrez García, S., “La integración de Merlín en el ciclo artúrico: de la historiografía latina a los romans franceses”, en Actas del II Congreso Hispánico de Latín Medieval (León, 11-14 de Noviembre de 1997), Maurilio Pérez González (coord.), León, Universidade de León, Secreatariado de Publicaciones, 1998, vol. II, pp. 559-567.

Gutiérrez García, S., “La campaña contra los romanos y el tópico de la infalibilidad merlinesca en el Perceval en prose”, en Actes del VII Congrés de l´Associació Hispánica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997), Santiago Fortuño Llorens e Tomás Martínez Romero (eds.), Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1999, vol. II, pp. 223-233.

Gutiérrez García, S., “La magia de Merlín: de Geoffrey de Monmouth a Robert de Boron”, Studi Mediolatini e Volgari, XLV, 1999, pp. 71-87.

Gutiérrez García, S., “El Esplumeor Merlin en Meraugis de Portlesguez”, en Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 22-26 de septiembre de 1999), ao coidado de M. Freixas e S. Iriso, coa colaboración de L. Fernández, Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, AHLM, 2000, vol. I, pp. 923-934.

Lorenzo Gradín, P., “Trovadores, cronología y razos en los Cancioneros gallego-portugueses”, en Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 22-26 de setembro de 1999), a cuidado de M. Freixas e S. Iriso, con la colaboración de L. Fernández, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, AHLM, Santander, 2000, vol. I, pp. 1105-1125.

Gutiérrez García, S., “El hada Morgana y la reina de Avalón”, Cultura Neolatina, LXI, fasc. 3/4, 2001, pp. 301-318.

Gutiérrez García, S., “O Marot haja mal grado: lais de Bretanha, ciclos en prosa e recepción da materia de Bretaña na Península Ibérica”, Boletín Galego de Literatura, XXV, 2001, pp. 35-49.

Gutiérrez García, S. – Lorenzo Gradín, P., A literatura artúrica en Galicia e Portugal na Idade Media, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, (Colección Biblioteca de Divulgación, Serie Galicia, 25), 2001.

Gutiérrez García, S. – Lorenzo Gradín, P., “Tristán o la marginación de la fin´amor”, Revista de Literatura Medieval, XIII, 2001, pp. 119-134.

Lorenzo Gradín, P. – Souto Cabo, J. A. (coords.), Livro de Tristan e Livro de Merlin. Estudo, edición, notas e glosario, Santiago de Compostela, Centro “Ramón Piñeiro” para a Investigación en Humanidades, 2001.

Gutiérrez García, S., Orixes da materia de Bretaña. A Historia Regum Britanniae e o pensamento europeo do século XII, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de Política Lingüística, 2002.

Gutiérrez García, S., A fada Morgana, Santiago de Compostela, Edicións Lea, 2003.

Lorenzo Gradín, P., “Las razos gallego-portuguesas”, Romania, 121, 2003, pp. 99-132.

Gutiérrez García, S., “Consideracións sobre o período medieval na historiografía literaria galega”, Boletín Galego de Literatura, XXXI, 2004, pp. 29-47.

Gutiérrez García, S., “Periodización y fechas claves. Una aproximación a la historiografía comparada de las literaturas ibéricas”, en Bases metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas da península Ibérica, A. Abuín González e A. Tarrío Varela (eds.), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciónz e Intercambio Científico, 2004, pp. 153-180.

Lorenzo Gradín, P. – Díaz Martínez, E., “El fragmento gallego del Livro de Tristan: nuevas aportaciones sobre la collatio”, Romania, 122, 2004, pp. 289-316.

Pensado Tomé, J. L., Tratado de Albeitaria. Introdución, transcrición e glosario de ---. Revisión para a imprenta e edición en apéndice de G. Pérez Barcala, Santiago de Compostela, Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en Humanidades, Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 2004.

Díaz Martínez, E. – Lorenzo Gradín, P., “Algunas peculiaridades de la traducción gallega del Livro de Tristan”, en Actas del IX Congreso Internacional de la AHLM (A Coruña, 18-22 de setembro de 2001), A Coruña, Universidade da Coruña, 2005, vol. III, p. 57-79.

Lorenzo Gradín, P. “A ignonimia dunha carreta: Lanzarote e o coteife afonsí”, in As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en Homenaxe a Ramón Lorenzo, edición a cargo de Ana Isabel Boullón Agrelo, Xosé Luís Couceiro Pérez e Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2005, pp. 567-583.

Lorenzo Gradín, P., “Tristán en Portugal. Reescritura y alteración organizativa de las fuentes”, Incipit, XXV-XXVI, 2005-2006, pp. 357-380.

Arbor Aldea, M., “E era natural de Cornualha... Meraugis en A Demanda do Santo Graal”, en Os camiños do personaxe na narrativa medieval, Firenze, Edizioni del Galluzzo-SISMEL, 2006, pp. 117-130.

Lorenzo Gradín, P. (coord.), Los caminos del personaje en la narrativa medieval, Firenze, Edizioni del Galluzzo-SISMEL, 2006.

Rodríguez González, M., “Aproximación ao personaxe do Apóstolo nos Miragres de Santiago”, en Os camiños do personaxe na narrativa medieval, Firenze, SISMEL-Il Galluzo, 2006, pp. 311-322.

Lorenzo Gradín, P., “La lectura de la cantiga. Nuevas consideraciones sobre las rúbricas explicativas de B y V”, en Actas del XII Congreso Internacional de la AHLM, Cáceres 25-29 septiembre, 2007.

Lorenzo Gradín, P., “Lancelot comme foile de fond d´Alphonse X?”, en Cahiers de Civilisation Médiévale, LI, 2008, pp. 143-156.

Lorenzo Gradín, P., “Colocci, los lais de Bretanha y las rúbricas explicativas de B y V”, en Angelo Colocci e gli studi romanzi, a cura di C. Bologna e M. Bernardi, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008, pp. 405-430.

Coiradas Martínez, Inés, “A rúbrica explicativa e a cantiga. O paratexto fronte ao espello”, en Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre literatura y cultura hispánicas de la Edad Media, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2009.

García Martínez, Olalla, 'A morte do rei Arturo', tradución de ---, Noia, Editorial Toxosoutos, 2011.

Lorenzo Gradín, P. – S. Marcenaro, O texto medieval. Da edición á interpretación, Santiago de Compostela, USC, 2012.

Lorenzo Gradín, P., “El encuentro de caminos: edición e interpretación”, in El texto medieval..., cit., pp. 9-21.

Lorenzo Gradín, P., “Orden y desorden en el cancionero gallego-portugués B”, Romanic Review, CII (2012), pp. 43-62.

Actividades científicas organizadas e previstas

Participación en reunións científicas, congresos, encontros, cursos e outros eventos

Como se pode observar no apartado adicado ás publicacións, tanto a directora do Proxecto como os colaboradores que nel teñen participado en diversas fases da súa elaboración, presentaron resultados parciais das investigacións levadas a cabo en artigos e comunicacións recollidas en revistas ou actas de recoñecido prestixio internacional. Así mesmo, cabe sinalar que, en decembro de 2005, se celebrou en Santiago de Compostela o Congreso internacional Os camiños do personaxe na narrativa medieval, no que participaron especialistas de renome de distintos países e no que se adicaron diversas ponencias á Prosa literaria galega medieval. Por outra parte, os membros do equipo colaboraron activamente no Seminario sobre edición crítica, organizado polo CIRP en febreiro de 2005 e no que participaron un grupo de expertos na metodoloxía e práctica do labor editorial.