Actualizado o 16/05/2018

Logo Lírica profana galego-portuguesa

O proxecto naceu co obxectivo de proporcionar instrumentos de traballo fiables e de fácil acceso para os estudosos da lírica galego-portuguesa.

Por iso, a primeira fase consistiu na recompilación das case 1.700 cantigas que integran o corpus, seleccionando, entre as edicións críticas dispoñibles en 1994, as que se consideraban máis rigorosas. Para cada unha delas, elaborouse unha ficha con indicacións precisas sobre esquemas métricos e retóricos, indicación de xénero, modalidade compositiva, etc., e o produto recolleuse nunha publicación en dous volumes (Lírica profana galego-portuguesa).

Finalizada esta fase, procedeuse a preparar os materiais para convertelos nunha base de datos (MedDB v.1), que pode ser consultada en Internet dende o ano 1998. Paralelamente, iniciouse o traballo sobre unha versión máis elaborada desa base de datos (MedDB v.2), máis rica en posibilidades, que substituíu dende setembro de 2008 á versión anterior. Entre as novidades fundamentais que ofrecía esta segunda versión mellorada e actualizada de MedDB destacaban: a introdución das novas edicións que das cantigas se publicaron dende o ano 1998 e que se consideraron máis fiables que as que foran seleccionadas orixinariamente, a posibilidade de realizar buscas non só por cantiga e trobador, como xa se podía facer na primeira versión, senón tamén por estrofas e por versos e a inclusión dun completo corpus das imaxes, en alta resolución e calidade, de todos os manuscritos orixinais que transmitiron, ata os nosos días, as cantigas galego-portuguesas. En 2016 abriuse ao público a terceira versión da base de datos (MedDB v.3), que amplía e actualiza a anterior. Nesta fase de MedDB engadíronse, entre outras cousas, as rúbricas explicativas e as notas coloccianas transmitidas nos apógrafos italianos, actualizáronse os datos e as edicións de referencia e modificouse o deseño da ferramenta para que o seu uso sexa máis intuitivo e asequible para todo o público interesado.

Ao mesmo tempo, deseñouse unha base de datos para incorporar a bibliografía sobre a nosa lírica trobadoresca, con posibilidade de buscas temáticas mediante o recurso a palabras-clave e coa inclusión dun índice de citas, que deu lugar á actual BIRMED.

Complementariamente, fóronse realizando estudos específicos sobre esta literatura (que poden verse no apartado correspondente aos resultados) e iniciouse unha liña de edición crítica que pretende abarcar en varias etapas o conxunto do corpus, da que o primeiro paso foi a publicación de Cantigas do mar de Vigo, e que, na actualidade, busca a complementariedade entre o modelo tradicional de edición crítica impresa e as novas posibilidades que proporciona a edición electrónica.

Dirección/Coordinación

Mercedes Brea (desde 1996) e Pilar Lorenzo Gradín (desde 2015).

Persoal vinculado

Investigadora colaboradora

Ester Corral Díaz (1998-2002, 2007-2015)

Bolseiros

Manuel Negri

Colaboradores:

 • Gerardo Pérez Barcala (1999-)
 • Antonio Fernández Guiadanes (1996-)
 • Xosé Xabier Ron Fernández (1994-)

Anteriores:

 • Carmen de Santiago Gómez (2015-2017)
 • Diego Seoane Casás (2013-2015)
 • Miguel A. Pousada Cruz (2011-2013)
 • María Alonso Torregrosa (2008-2011)
 • David González Couso (2008-2011)
 • Marina Meléndez Cabo (2007-2009)
 • Marta López Macías (2005-2008)
 • Isabel Vega Vázquez (2005-2008)
 • Antonio Augusto Domínguez Carregal (2005-2006)
 • Gaiferos Parrado Freire (2002-2005)
 • Mª Pilar Zapico Barbeito (2001-2004)
 • Déborah González Martínez (2001-2003)
 • Mariña Arbor Aldea (2001-2002)
 • Carlos Cordeiro Moledo (1999-2001)
 • Mª Carmen Vázquez Pacho (1996-1999)
 • Ignacio Rodiño Caramés (1995-1998)
 • María Rodríguez Castaño (1995-1998)
 • Fernando Magán Abelleira (1994-1998)

Desenvolvemento informático

 • José Carlos Sánchez Rivas
 • Fernando Magán Muñoz ✝

Publicacións resultantes

Bases de datos en rede

Fernández Guiadanes, Antonio, Gerardo Pérez Barcala, Iria Pérez Mariño, Miguel Ángel Pousada Cruz, Xosé Xabier Ron Fernández, Carmen de Santiago Gómez, Diego Seoane Casás, Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB) versión 3.1. Santiago de Compostela, Centro ‘Ramón Piñeiro’ para a Investigación en Humanidades. http://www.cirp.gal/meddb.

Fernández Guiadanes, Antonio, Magán Abelleira, Fernando, Rodiño Caramés, Ignacio, Rodríguez Castaño, María, Ron Fernández, Xosé Xabier, Vázquez Pacho, María del Carmen, Parrado Freire, Gaiferos Alexandre, Pérez Barcala, Gerardo, Domínguez Carregal, Antonio Augusto, González Martínez, Déborah, López Macías, Marta, Meléndez Cabo, Marina, Vega Vázquez, Isabel. MedDB: Base de Datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (versión 2).

Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval (BiRMED) versión 2.2.0. Santiago de Compostela, Centro ‘Ramón Piñeiro’ para a Investigación en Humanidades. http://www.cirp.gal/birmed.

Arbor Aldea, Mariña, Domínguez Carregal, Antonio Augusto, González Martínez, Déborah, López Macías, Marta, Martínez Rodríguez, Francisca, Parrado Freire, Alexandre Gaiferos, Rodiño Caramés, Ignacio, Vega Vázquez, Isabel, Zapico Barbeito, Pilar, BiRMED: Bibliografía de Referencia da Lírica Medieval Galego-Portuguesa.

Fernández Guiadanes, Antonio, Magán Abelleira, Fernando, Rodiño Caramés, Ignacio, Rodríguez Castaño, María, Ron Fernández, Xosé Xabier, Vázquez Pacho, María del Carmen, MedDB: Base de Datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

Publicacións

Arbor Aldea, M., «Don Afonso Sanchez e Vaasco Martiiz de Resende: a tensó como xogo de corte», en R. Álvarez – D. Vilavedra (eds.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó Profesor Xesús Alonso Montero, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, vol. II, pp. 109-136.

Arbor Aldea, M., «As gardas de amor na lírica galego-portuguesa», en J. L, Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia – Universidade de Santiago de Compostela, 2000, vol. II, pp. 19-43.

Arbor Aldea, M., «O cancioneiro de Fernan Rodriguez de Calheiros: análise da tradición manuscrita», en M. Freixas – S. Iriso (eds.), Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria – Año Jubilar Lebaniego – Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2000, vol. I, pp. 185-205.

Arbor Aldea, M., O cancioneiro de don Afonso Sanchez. Edición e estudio, Santiago de Compsotela, Universidade de Santiago de Compostela, 2001 [III Premio Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica].

Arbor Aldea, M., «Vervo antigo e sententia na lírica galego-portuguesa: unha achega puntual», en J. Casas Rigall – E. M. Díaz Martínez (eds.), Iberia Cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2002, pp. 75-92.

Arbor Aldea, M., «A inversión paródica en Fernan Rodriguez de Calheiros. O motivo da garda de amor na tradición lírica galego-portuguesa», en F. Sánchez Miret (ed,), Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica, Tübingen , Max Niemeyer Verlag, 2003, vol. IV, pp. 25-38.

Arbor Aldea, M., «Editar Ajuda: principios teóricos para unha nova experiencia ecdótica» en M. Brea (ed.), O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. Actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón en maio de 2004, Santiago de Compostela, Consellería de Cultura-Xunta de Galicia, 2004, pp. 497-511.

Arbor Aldea, M., «Os estudos sobre o Cancioneiro da Ajuda: un estado da cuestión», en M. Brea (ed.), Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2005, pp. 45-120.

Arbor Aldea, M., «Don Afonso Sanchez. Notas biográficas», en C. Parrilla e M. Pampín (eds.), Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, A Coruña, Universidade da Coruña – Editorial Toxosoutos, 2005, pp. 315-330.

Arbor Aldea, M.,«Notas para a historia do Cancioneiro da Ajuda: as copias dos folios de Évora (Lisboa, BN, Cod. 11191; Évora, BP, MS. CXIV / 2-34)», en A. López Castro – M. L. Cuesta Torres (eds.), Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, León, Universidad de León, 2007, pp. 217-227.

Arbor Aldea, M., «Metro, lírica profana galego-portuguesa e práctica ecdótica. Consideracións á luz do Cancioneiro da Ajuda», en M. Ferreiro – C. P. Martínez Ferreiro – L. Tato Fontaíña (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2008, pp. 9-38.

Arbor Aldea, M., Cancioneiro da Ajuda, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2008.

Arbor Aldea, M., «’Estevan Perez, merino maor por el Infante don Sancho en terra de León e de Asturias’ edición e anotación da súa cantiga ‘Senhor, se o outro mundo pasar’ (B 923, V 511)», Revista galega de filoloxía, 9, 2008, pp. 11-42.

Arbor Aldea, M., «Escribir nas marxes, completar o texto: as notas aos versos do Cancioneiro da Ajuda», M. Brea (eds.), * ‘Pola melhor de quantas fez nostro senhor’: homenaxe á profesora Giulia Lanciani*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia – Centro ‘Ramón Piñeiro’ para a Investigación en Humanidades, 2009, pp. 49-72.

Arbor Aldea, M., «Voz e voces na lírica profana galego-portuguesa: de Airas Moniz a don Afonso Sanchez», F. Brugnolo – F. Gambino (eds.), Società Italiana di Filologia Romanza. Atti del VI Convegno triennale (6. 2006. Padova). La lirica romanza del Medioevo: storia, tradizioni, interpretazioni, Padova, Unipress, 2009, vol. II, pp. 531-558.

Arbor Aldea, M. «Un códice de historia material compleja: el ‘Cancioneiro da Ajuda’», Revista de literatura medieval, 21, 2009, pp. 77-124.

Arbor Aldea, M., «Notas para a historia do Cancioneiro da Ajuda II: o ms HC 380-776 (Hispanica Society of America, New York)», en E. Corral – L– Fontoira Suris – E. Moscoso Mato (eds.), A min dizen quantos amigos ey: homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2009, pp. 45-56.

Arbor Aldea, M., «Lais de Bretanha galego-portugueses e tradición manuscrita: as relacións entre B e L», en M. Iliescu – H. Siller-Runggaldier – P. Danler (eds.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (25. 2007. Innsbruck), Berlín, De Gruyer, 2010, vol. VI, pp. 11-20.

Arbor Aldea, M., «A propósito de la numeración del ‘Cancioneiro da Ajuda’: notas complementarias», en V. Beltrán – J. Paredes (eds.) Convivio: Cancioneros peninsulares, Granada, Universidad de Granada, 2010, pp. 9-29.

Arbor Aldea, M., «A fronte a BV: res metrica e varia lectio», en N. Fernández Rodríguez – M. Fernández Ferreiro (eds.), Literatura medieval y renacentista en España: líneas y pautas, Salamanca, SEMYR, 2012, pp. 363-376.

Arbor Aldea, M., El canon de la literatura europea, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2012 [Publicado en formato electrónico en 2013].

Arbor Aldea, M., « ‘Mais’ bisílabo?», en P. Lorenzo Gradín – S. Marcenaro (eds.), El texto medieval: de la edición a la interpretación, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2012, pp. 159-194.

Arbor Aldea, M. «Edición e edicións: a propóstito de crítica textual e lírica medieval (profana) galego-portuguesa (I)», Revista galega de filoloxía, 14, 2013, pp. 11-41.

Arbor Aldea, M., «Da lección manuscrita á lectura crítica: gramática histórica, ‘constitutio’ e ‘interpretatio textus’», en L. Eirín – X. López Viñas (eds.), Lingua, texto, diacronía: estudos de lingüística histórica, A Coruña, Universidade de A Coruña, 2014, pp. 9-31.

Arbor Aldea, M., « ‘Andamos fazendo dança, cantandos nosas bailadas’: notas críticas a ‘O Maroot aja mal grado’ (B2, L2)», en E. Corral – E. Fidalgo – P. Lorenzo Gradín (eds.), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2016, pp. 85-95.

Arbor Aldea, M., «El arte de la poesía y sus denominaciones técnicas: de la tradición provenzal a la castellana: la lírica gallego-portuguesa», en F. Gómez Redondo (ed.), Historia de la métrica medieval castellana, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2016, pp. 940-993.

Arbor Aldea, M. (coord.), Cantigas de amigo: Pergamino Vindel, Barcelona, Moleiro, 2016.

Arbor Aldea, M. – P. Canettieri – C. Pulsoni, «Le forme metriche del Cancioneiro da Ajuda», en M. Brea (ed.), O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois: actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004, Santiago de Compostela, Consellería de Cultura-Xunta de Galicia, 2004, pp. 145-175.

Arbor Aldea, M. – A. Fernández Guiadanes, Estudos de edición crítica e lírica galego–portuguesa, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2010 [Publicado en formato electrónico en 2013].

Arbor Aldea, M. – P. Lorenzo Gradín, «La dimensión europea de la lírica gallego-portuguesa en los inicios de la Filología Románica», M. L. Meneghetti – R. Tagliani (eds.), Tra ecdotica e comparatistica: le riviste e la fondazione della filologia romanza: atti del Convegno annuale della Scuola di Dottorato Europea in Filologia Romanza, Firenze, Edizioni del Galuzzo, 2009, pp. 101-141.

Arbor Aldea, M. – C. Pulsoni, «Il Cancioneiro da Ajuda prima di Carolina Michaëlis (1904)», Critica del testo, VII/2, 2004, pp. 721-789.

Arbor Aldea, M. – C. Pulsoni, «Per la storia del ‘Cancioneiro da Ajuda’, 1 dalla sua compilazione a Ribeiro dos Santos», La parola del testo, 2006, 10/1, pp. 59-113.

Arbor Aldea, M. – A. Rodríguez Guerra – X. Varela Barreiro, «As abreviaturas no ‘Cancioneiro da Ajuda: tipos, valores e distribución», Revista galega de Filoloxía, 15, 2014, , pp. 11-51.

Arbor Aldea, M. – X. Varela Barreiro, «O uso dos signos gráficos ‘i’ e ‘y’ como segundo elemento de diptongo crecente: a evidencia de dúas mans na copia do Cancioneiro da Ajuda», en M. Brea – F. Fernández Rei – X. L. Regueira (eds.), Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 419-442.

Beltrán Pepió, V - M. Brea - F. Magán Muñoz, «Il progetto 'Arquivo Galicia Medieval': un archivio elettronico del medioevo galego-portoghese», Testi, manoscritti, ipertesti. Compatibilitá informatica e letteratura medievale. Atti del Convegno Internazionale (Firenze, Certosa del Galluzzo, 31 maggio - 1 giugno 1996), Firenze, Edizioni del Galluzzo, 1998, pp. 17-32.

Brea, M., «Pai Gómez Chariño y el mar», en C. Alvar – J. M. Lucía Megías (eds.), La literatura en la época de Sancho IV, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1996, pp. 141-152.

Brea, M., «La fin’amor et les troubadours galiciens-portugais», Revue des Langues Romanes, 100, 1996, pp. 81-107.

Brea, M., «Tipos ‘marginales’ satirizados en la lírica gallego-portuguesa», Cuadernos del CEMYR, 4, 1996, pp. 13-33.

Brea, M., «Erase unha vez… hai oitocentos anos. As orixes da literatura galega», Revista Galega do Ensino, 16, 1997, pp. 79-89.

Brea, M., «Las anotaciones de Angelo Colocci en el Cancionero de la Biblioteca Vaticana», Revista de Filología Románica, 14, 1997, pp. 515-519.

Brea, M., «Aissi com dis us castellans: ¿en qué lengua?», en J. M. Lucía Megías (ed.) Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1997, vol. I, pp. 365-379.

Brea, M., Martín Codax, Mendiño e Johán de Cangas, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1998.

Brea, M. (coord.), Cantigas do mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia – Centro ‘Ramón Piñeiro’ para a Investigación en Humanidades, 1998.

Brea, M., «Mariñas e romarías na ría de Vigo», Revista Galega do Ensino, 19, 1998, pp. 13-36.

Brea, M., «Estado actual das investigacións sobre lírica galego-portuguesa (o Arquivo Galicia Medieval)», Revista de Lengua y Literatura Catalana, Gallega y Vasca, 5, 1998, pp. 367-375.

Brea, M., «As cantigas da ría de Vigo», en Cantigas do mar. Homenaxe a Johan de Cangas. Mendinho e Martin Codax, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1998, pp. 77-104.

Brea, M., «E verra i, mia madre, o meu amigo (Martin Codax, 91,5)», en X.L. Couceiro – L. Fontoira (eds.), Día das Letras Galegas 1998. Martin Codax, Mendiño, Johan de Cangas, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1998, pp. 65-76.

Brea, M., «Os santuarios á beira do mar», en X. Cid Cabido (ed.), 1200-1350. Lírica medieval, Vigo, Xerais, 1998, pp. 70-76.

Brea, M., «¿Mariñas ou barcarolas?», Actas do Congreso O Mar das Cantigas, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1999, pp. 301-316.

Brea, M., «Coita do mar, coita de amor», en R. Álvarez – D. Vilavedra (eds.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó Profesor Xesús Alonso Montero, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, vol. II, pp. 235-248.

Brea, M., «Andamos fazendo danca / cantando nossas bailadas», El Museo de Pontevedra, 52, 1999, pp. 387-409.

Brea, M., «Cantar et Cantiga idem est», en X. L. Couceiro et alii, Homenaxe ó Prof. Camilo Flores, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, vol. I, pp. 93-108.

Brea, M., «Las ‘cantigas de romería’ de los juglares gallegos», en S. Fortuño Llorens – T. Martínez Romero (eds.), Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, Castelló de la Plana, Universitat Jaime I, 1999, vol. I, pp. 381-396.

Brea, M., «De las ‘vidas’ y ‘razós’ a las rúbricas explicativas», Estudios Románicos, 11, 1999, pp. 35-60.

Brea, M., «Das ‘popularisierende’ und das ‘aristokratisierende’ Register in den galego-portugusischen ‘cantigas de amigo’», Frauenlieder - cantigas de amigo. Internationale Kolloquien des Centro de Estudos Humanísticos, der Facultade de Letras und des Fachbereichs Germanistik, Stuttgart, Hirzel, 2000, pp. 191-212.

Brea, M., «El panegírico del trovador en las cantigas de amigo», en M. Freixas – S. Iriso (eds.), Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Santander, Gobierno de Cantabria – Año Jubilar Lebaniego – AHLM, 2000, vol. I, pp. 399-410.

Brea, M., «’Levantou-s’a velida’, un exemplo de sincretismo harmónico», en J. L. Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, Santiago de Compsotela, Universidade de Santiago de Compostela – Parlamento de Galicia, 2000, vol. II, pp. 139-151.

Brea, M., «Elementos popularizantes en las cantigas de amigo», en C. Alemany Bay – J. C. Rovira (eds.), Con Alonso Zamora Vicente. Actas del Congreso Internacional ‘La lengua, la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos…’, Alacant, Universitat d’Alacant, 2003, vol. II, pp. 449-463.

Brea, M. (coord.), O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. Actas do Congreso celebrado en Santiago e na illa de S. Simón en maio de 2004, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004.

Brea, M., «El desamparo amoroso en la lírica gallego-portuguesa», en T. Amado Rodríguez et alii (eds.), Iucundi acti labores. Estudios en homenaje a Dulce Estefanía Álvarez, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2004, pp. 219-229.

Brea, M. (coord.), Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005.

Brea, M., «¿Textos discordantes no Cancioneiro da Ajuda?», en M. Brea (coord.), Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005, pp. 266-279.

Brea, M., «Cousir en la lírica gallego-portuguesa», en R. Alemany et alii (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, Alacant, Universitat d’Alacant, 2005, vol. I, pp. 425-439.

Brea, M., «Albas y alboradas: ¿un problema genérico o terminológico en la lírica gallego-portuguesa?», en C. Parrilla y M. Pampín (eds.), Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispànica de Literatura Medieval, Noia, Universidade da Coruña – Toxosoutos, 2005, vol. I, pp. 99-125.

Brea, M., «Que gran coita d’endurar. Anotacións sobre o uso lírico de endurar», A. I. Boullón, X. L. Couceiro e F. Fernández Rei (eds.), As tebras alumeadas. Estudos filológicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, pp. 527-539.

Brea, M., «Un proyecto de edición crítica en el ámbito de la lírica medieval: el Cancionero de Juglares Gallegos», Incipit, XXV-XXVI, 2005-2006, pp. 67-85.

Brea, M., «L’hortus conclusus dans la poésie lyrique des troubadours», D. Billy – F. Clément – A. Combes (dirs.), L’espace lyrique méditerranéen au Moyen Âge, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, col. Interlangues (Littérature), 2006, pp. 101-119.

Brea, M., «La nuit chez les troubadours galégo-portugais», Revue des Langues Romanes, CX, 2, 2006, pp. 363-377.

Brea, M. (coord.), Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2006.

Brea, M., «L’amiga et la senhor dans les cantigas de amigo», en C. Liaroutzos, e A. Paupert (eds.), La discorde des deux langages. Représentations des discours masculins et féminin du Moyen Âge à l’âge classique (Colloque international organisé à l’Université Paris 7 – Denis Diderot. Du 13 Mai 2005 au 14 Mai 20), Paris, Université Paris 7 Denis Diderot, Textuel, 2006, pp. 103-124.

Brea, M., «L’ Hortus conclusus dans la poésie lyrique des troubadours», en B. Dominique, F. Clément e A. Combes (eds.), L’ espace lyrique méditerranéen au Moyen Âge. Nouvelles approches, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2006, pp. 101-119.

Brea, M., «Cantares de cando o amor era novo», dispoñible en http://www.culturagalega.org/imaxes/docs/doc_7489.pdf, 2006.

Brea, M., «D. Xosé Filgueira Valverde e a lírica galego-portuguesa», en X. C. Valle Pérez – X. Fuentes Alende (eds.), Xosé Filgueira Valverde, 1906-1996. Un século de Galicia Pontevedra, Museo de Pontevedra, 2007, pp. 212-241.

Brea, M., «El diálogo entre los dos géneros amorosos de la lírica gallego-portuguesa», Estudios Románicas, 16-17, 2007-2008, pp. 267-283.

Brea, M., «Edición impresa e edición electrónica, ferramentas complementarias», en M. Ferreiro, C. P. Martínez Pereiro e L. Tato Fontaíña (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, Baía edicións, A Coruña, 2008, pp. 67-76.

Brea, M. (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008.

Brea, M., «Dona e senhor nas cantigas de amor», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 29-53.

Brea, M., «Cousir en la lírica gallego-portuguesa», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 149-165.

Brea, M., «El desamparo amoroso en la lírica gallego-portuguesa», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 137-147.

Brea, M., «Cantar et cantiga idem est», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 11-27.

Brea, M., «Coita do mar, coita de amor», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 215-229.

Brea, M., «Que gran coita d’endurar. Anotacións sobre o uso lírico de endurar», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 167-180.

Brea, M. (coord.), Pola melhor dona que fez Nostro Senhor. Homenaxe á Profesora Giulia Lanciani, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009.

Brea, M., «Vós que soedes en Corte morar, un caso singular», en M. Brea (coord.), Pola melhor dona que fez Nostro Senhor. Homenaxe á Profesora Giulia Lanciani, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, pp. 97-113.

Brea, M., «De tal razon me vos venho salvar. Acepciones medievales de salvar(se) en la lírica gallego-portuguesa», en F. Sánchez Miret (ed.), Romanística sin complejos. Homenaje a Carmen Pensado, Bern, Peter Lang, 2009, pp. 289-308.

Brea, M., «Angelo Colocci e la lirica romanza medievale», en F. Brugnolo – F. Gambino (coords.), La lirica romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni. Atti del VI convegno triennale della Società Italiana de Filologia Romanza Padova, Unipress, 2009, pp. 615-626.

Brea, M., «O vocabulario como fío de cohesión na tradición trobadoresca», en M. Brea – S. López (eds.), Aproximacións ao estudo do Vocabulario trobadoresco Santiago de Compsotela, Xunta de Galicia, 2010, pp. 9-19.

Brea, M., «Virtudes y vicios caballerescos a través del prisma de las cantigas de escarnio», en M. Piccat – L. Ramello (eds.), Epica e cavalleria nel Medioevo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011, pp. 55-75.

Brea, M., «Alteraciones del esquema rimático en cantigas de mestría», Revista do Centro de Estudos Portugueses 32, 2012, pp. 15-38.

Brea, M., «La parodia (meta)literaria en la lírica gallego-portuguesa: el debate entre Abril Perez e Bernal de Bonaval [B1072, V663]», en J, Bartuschat – C. Cardelle (eds.), Formes et fonctions de la parodie dans les littératures médiévales, Firenze, Edizioni del Galluzzo – SISMEL, 2013, pp. 79-104.

Brea, M., «A expresión da IRA nas cantigas de amor e de amigo», Revista Galega de Filolxía, 9, 2014, pp. 54-96.

Brea, M., «Lírica trovadoresca y relaciones familiares», en A. Martínez – C. Alvar – F. J. Flores (eds.), * ‘Uno de los buenos del reino’. Homenaje al prof. D. Carmona*, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2014, pp. 115-127.

Brea, M., «Esquemas rimáticos y cantigas de refŕan», en P. Canettieri – A. Punzi (eds.), Dai Pochi ai molti. Studi in onore di Roberto Antonelli, Roma, Viella, 2014, pp. 289-297.

Brea, M., La expresión de las emociones en la lírica románica medieval, Alessandria, Edizioni dell’ Orso, 2015.

Brea, M., «La expresión de las emociones en la lírica gallego-portuguesa (primera aproximación)», en A. Decaria – L. Leonardi (eds.), Ragionar d’amore. Il lessico delle emozioni nella lirica medievale, Firenze, Edizioni Galuzzo, 2015, pp. 99-119.

Brea, M., «Coita trobadoresca e verbo antigo», en M. González González (ed.), Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2016, pp. 519-532.

Brea, M., «Trabalhos e penas dos trobadores galego-portugueses», en C. Blanco Valdés – A. Mª. Domínguez Ferro (eds.), En Madonna à’n sé vertute con valore. Estudios en homenaje a Isabel González, Santiago de Compostela, Universidad de Santiagod de Compostela – Universidad de Córdoba, 2016, pp. 75-88.

Brea, M., «Otra vuelta a Raimbaut de Vaqueiras y al lírica gallego-portuguesa», en C. Carta – S. Finci – D. Mancheva (eds.), Antes se agotan la mano y la pluma que su historia. Vol. I, Edad Media, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2016, pp. 509-523.

Brea, M. – Fernández Guiadanes, A., «Recursos en línea del ‘Centro Ramón Piñeiro para la lírica gallego-portuguesa. MedDB, BirMed y PalMed», en L Soriano et alii (eds.), * Humanitats a la xarxa; món medieval*, Bern, Peter Lang, 2014, pp. 185-203.

Brea, M. – Fernández Guiadanes, A., * Os trobadores galegos e o mar*, Santiago de Compostela, Valedor do Pobo, 2014.

Brea. M. – S. López (eds.), Aproximacións ao estudo do Vocabulario trobadoresco Santiago de Compsotela, Xunta de Galicia, 2010.

Brea, M. – P. Lorenzo Gradín, A cantiga de amigo, Vigo, Xerais, 1998.

Corral Díaz, E., «Conorto na tradición da lírica galego-portuguesa», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 231-241.

Corral Díaz, E., «O vocabulario bélico na cantiga de amor», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 305-316.

Corral Díaz, E., «Pero sei que me quer matar... aquel matador: a conceptualización de matar no Cancioneiro da Ajuda», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 181-196.

Corral, E. – E. Fidalgo – P. Lorenzo Gradín, Cantares de amigos. Estudos en Homenaxe a Mercedes Brea, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016.

Fernández Guiadanes, A. - F. Magán Abelleira, I. Rodiño Caramés - M. Rodríguez Castaño - X. X. Ron Fernández, - Mª C. Vázquez Pacho, Cantigas do Mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martín Codax. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, , 1998

Fernández Guiadanes, A., «Particularidades gráficas e de impaxinación do folio 79r do Cancioneiro da Ajuda: o seu copista é ¿un copista-corrector?», en M. Arbor Aldea – A. Fernández Guiadanes (eds.), Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2010, pp. 49-107.

Fernández Guiadanes, A., «Uso y funciones de la plica en el Cancioneiro da Ajuda: identificación del ‘usus scribendi’ de los copistas», en M. J. Salamanca López (dir.), La materialidad escrita: nuevos enfoques para su interpretación, Oviedo, Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación, 2011, pp. 369-375.

Fernández Guiadanes, A., «Dúas notas sobre a transmisión manuscrita da lírica galego-portuguesa», en E. Corral – E. Fidalgo – P. Lorenzo Gradín (eds.), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2016, pp. 369-375.

Fernández Guiadanes, A. – M. Meléndez Cabo, «Apuntes para a investigación en lírica profana galego-portuguesa: a figura de Roi Gomez, o Freire, e as súas cantigas», Revista galega de Filoloxía, 12, 2011, pp. 37-72.

Fernández Guiadanes, A. – G. Pérez Barcala, «O (des)ensandecemento trobadoresco», Verba, 32, 2006, pp. 191-224.

Fernández Guiadanes A. – G. Pérez Barcala, «Notas sobre o texto e a copia dalgunhas cantigas galego-portuguesas: una errata divisione dei versi», in M. Brea (coord.), ’Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor’. Homenaxe á profesora Giulia Lanciani, Santiago de Compostela, Centro ‘Ramón Piñeiro’ para a Investigación en Humanidades, 2009, pp. 189 – 223.

González Martínez, D., «Algúns problemas de atribución no Cancioneiro da Ajuda: o caso das cantigas A68 e A69», en M. Brea (coord.) O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois: Actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004, pp. 543-554.

González Martínez, D., «O léxico en Fernán Fernandez Cogominho» en Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, Alacant, Symposia philologica, Universit d’Alacant, Institut interuniversitari de filologia valenciana, 2005, pp. 809-818.

González Martínez, D., «Reflexións sobre algúns elementos léxicos empregados por Fernan Fernandez Cogominho», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 293-304.

Lorenzo Gradín, P., «La pastorela gallego-portuguesa: entre tradición y adaptación», Romanica vulgaria. Quaderni, 1994 , 13-14, pp. 117-146.

Lorenzo Gradín, P., «Voces de mujer y mujeres con voz en las tradiciones hispánicas medievales», en I. M. Zavala – M. Diaz-Diocaretz (eds.), Breve historia feminista de la literatura española. vol. IV. Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, Barcelona, Anthropos, 1997, pp. 13-81.

Lorenzo Gradín, P., «El dobre gallego-portugués o la estética de la simetría», Vox Romanica, 1997, 56, pp. 212-241.

Lorenzo Gradín, P., «Tres xograres, tres ermidas e un só mar», en X. L. Couceiro Pérez – L. Fontoira (eds.), Martin Codax, Meendiño e Johan Cangas, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1998, pp. 133-142.

Lorenzo Gradín, P., «El crisol poético de la tradición: la cantiga de amigo», en P. M. Piñeiro Ramírez (ed.), Lírica popular/ Lírica tradicional. Lecciones en Homenaje a D. Emilio García Gómez, Sevilla, Universidad de Sevilla – Fundación Machado, 1998, vol. I, pp. 73-98.

Lorenzo Gradín, P., «A transmisión das cantigas de romaría dos xograres galegos», en O mar das cantigas, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1998, pp. 155-168.

Lorenzo Gradín, P., «O mosteiro de Arouca e a madeira nova», en R. Álvarez – D. Vilavedra (eds.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó Prof. X. Alonso Montero, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, vol. II, pp. 877-897.

Lorenzo Gradín, P., «Cantigas de escarnio e maldizer», en M. Brea (coord.), Galicia. Literatura. A Idade Media, A Coruña, Hércules de Ediciones, 2000, vol. XXX, pp. 175-247.

Lorenzo Gradín, P., «Géneros y rúbricas en los Cancioneiros gallego-portugueses», Cuadernos de Filología, 2002, 50, pp. 625-636.

Lorenzo Gradín, P., «La canción de malcasada en las tradiciones líricas romances», en P. Piñeiro Ramírez (ed.), De la canción de amor medieval a las soleares. Prof. Manuel Alvar in memoriam, Sevilla, Fundación Machado – Universidad de Sevilla, 2004, pp. 189-208.

Lorenzo Gradín, P., «Ideal caballeresco y sátira personal en la lírica gallego-portuguesa», en S. Carrai – G. Marrani, Cecco Angiolieri e la poesia satirica medievale, Firenze Edizioni del Galluzzo, 2005, pp. 157-181.

Lorenzo Gradín, P., Don Afonso Lopez de Baian. Cantigas, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008.

Lorenzo Gradín, P., «Hiato e sinalefa na lírica galego-portuguesa», en E. Corral – L. Fontoira Suris – E. Moscoso Mato (eds.), A mí dizen quantos amigos ei. Homenaxe ao Prof. Dr. Xosé Luis Couceiro, Santiago de Compostela Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 265-272.

Lorenzo Gradín, P., «Notas sobre as cantigas de escarnio e maldizer», en M. Ferreiro – C. P. Martínez Pereiro (eds.), A edición da lírica trobadoresca en Galicia, A Coruña, Baía Edicións, 2008, pp. 119-140.

Lorenzo Gradín, P., «Colocci, los lais de Bretanha y las rúbricas explicativas de B y V», en C. Bologna e M. Bernardi (eds.), Angelo Colocci e gli studi romanzi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008, pp. 405-430.

Lorenzo Gradín, P., «Sobre el cómputo métrico en la lírica gallego-portuguesa», en F. Brugnolo – F. Gambino (eds.), La lirica romanza. Storia, tradizioni, interpretazioni, Padova, Unipress, 2009, vol. I, pp. 493-509.

Lorenzo Gradín, P., «Reflexións sobre os encontros vocálicos nas cantigas», en M. Brea – F. Fernández Rei – X. L. Regueira (eds.), Cada palabra medía, cada palabra pesaba. Homenaxe ao Prof. Dr. Antón Santamarina, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2009, pp. 513-521.

Lorenzo Gradín, P. – Marcenaro S., «Equivocatio in rimis», en M. Brea (ed.), A melhor dona de quantas fez Nostro Senhor. Homenaxe a Giulia Lanciani, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia – Centro ‘Ramón Piñeiro’ para a Investigación en Humanidades, 2009, pp. 132-154.

Lorenzo Gradín, P. – Marcenaro, S., Il canzoniere del trovatore Roi Queimado, Alessandria Edizioni dell’Orso, 2010.

Lorenzo Gradín, P., «La rima derivada: de los provenzales a los gallego-portugueses», Studi mediolatini e volgari, 2010, 57, pp. 17-32.

Lorenzo Gradín, P., «Motivos épicos y artúricos en la lírica gallego-portuguesa», en M. Piccat – L. Ramello (eds.), Epica e cavalleria nel Medioevo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011, pp. 77-98.

Lorenzo Gradín, P., «Orden y desorden en el cancioneiro B», Romanic Review, 2012, 102, pp. 27-47.

Lorenzo Gradín, P., «Irrisio mortis en los trovadores gallego-portugueses», en J. Bartuschat – C. Cardelle de Hartmann (coords.), Formes et fonctions de la parodie au Moyen Age, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2013, pp. 59-78.

Lorenzo Gradín, P., «Los lais de Bretanha: de la compilación en prosa al cancionero», E-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médieváles et modernes, 16, 2013, URL : http://e-spania.revues.org/22767.

Lorenzo Gradín, P., «Glosa a Carlos Alvar, ‘Apostillas cancioneriles: de Vidal d’Elvas a Álvarez de Villasandino», en De poesía medieval, con sus glosas agora nuevamente añadidas, Alacant, Universitat d’Alacant, 2014, pp. 321-341 [336-341].

Lorenzo Gradín, P., «Adversus Deum. Trovadores en la frontera de la cantiga de amor», en C. Alvar (coord.), Estudios de literatura medieval en la Península Ibérica, San Millán de la Cogolla, CiLengua, 2015, pp. 861-878.

Lorenzo Gradín, P., «Les clairs-obscurs des lais galégo-portugais. Circulation et réemploi des romans arthuriens», Cahiers de civilisation médiévale (X-XII siécles), 59, 2016, pp. 159-176.

Lorenzo Gradín, P., «Gil Perez Conde ou a sutileza do escarnio», en C. F. Blanco Valdés – A. Mª Domínguez Ferro (eds.), En Madonna á’n sé vertute con calore. Estudios en homenaje a Isabel González, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela – Universidad de Córdoba, 2016, pp. 401-412.

Lorenzo Gradín, P., «El trovador en la trayectoria manuscrita», en C. Carta – S. Finci – D. Mancheva (eds.), Antes se agotan la mano y la pluma que su historia. Homenaje a Carlos Alvar. Vol. I, Edad Media, San Millán de la Cogolla, CiLengua, 2016, pp. 771-784.

Lorenzo Gradín, P., «O encabalgamento léxico na lírica galego-portuguesa», en E. Corral – E. Fidalgo – P. Lorenzo Gradín (eds.), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2016, pp. 557-568.

Lorenzo Gradín, P. – S. Marcenaro, «Trobar e rimar nella lirica galego-portoghese», Ars Metrica [http://irodalom.elte.hu/mezura/?q=node/72], 2010, 12, pp. 1-16.

Lorenzo Gradín, P. – S. Marcenaro (eds.), El texto medieval. De la edición a la interpretación, Santiago de Compostela Servizo de Publicacións Universidade de Santiago de Compostela, 2012.

Magán Abelleira, F., «Sobre algunos rasgos epigramáticos en textos monoestróficos gallego-portugueses» en J. L. Lucía Megías (ed.), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995), Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones - Universidad de Alcalá, 1997, vol. II, pp. 957-965

Magán Abelleira, F., «Sobre os sintagmas mar levado, mar salido, alto mar e mar maior» en Actas do Congreso O mar das cantigas, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1998, pp. 141-153

Magán Abelleira, F., «A cantiga de amor: diferencias e semellanzas coa cansó provenzal» en T. Gay Parga (ed.), Ondas do mar de amigoLugo, Citania, 1998, pp. 25-28

Magán Abelleira F. - X. X. Ron Fernández, «Algunhas consideracións ecdóticas e hermenéuticas sobre a cantiga 'Don Gonçalo, pois queredes ir daqui pera Sevilha' (B 466) de Alfonso X o Sabio» Revista de poética medieval, 3, 1999, pp. 131-145

Magán Abelleira, F. - Rodiño Caramés, I. - Rodríguez Castaño, M. - Ron Fernández, X. X., Lírica Profana Galego-Portuguesa. Corpus completo das cantigas medievais, con estudio biográfico, análise retórica e bibliografía específica. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 2 vol., 1996 (1ª reimpresión revisada por A. Fernández Guiadanes e Mª C. Vázquez Pacho en 1999)

Parrado Freire, A. G., «Algúns problemas de atribución no Cancioneiro da Ajuda: o caso das cantigas A 184 e A 291»,en M. Brea (ed.), O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. Actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón en maio de 2004, Santiago de Compostela, Consellería de Cultura – Xunta de Galicia, 2004, pp. 555-564.

Parrado Freire, A. G., «O léxico da guerra como metáfora do obsceno» en Alemany – R., Martos, J. L. – Manzanaro, J. M. (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, vol. 3, pp. 1277-1287.

Pérez Barcala, G., «Angelo Colocci y los procedimientos repetitivos en el Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (Cod. 10991)», Revista de Poética Medieval, 7, 2001 , pp. 53-96.

Pérez Barcala, G., «Tipoloxía da palavra-rima galego-portuguesa», en J. Casas Rigall – E. Mª Díaz Martínez (eds.), Iberia cantat. Estudios sobre Poesía Hispánica Medieval Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, col. Lalia, Series Maior, 15, 2002, pp. 93-108.

Pérez Barcala, G., «Ay lume d’estes olhos meus: O lume, a descriptio amantium e o sufrimento amoroso na lírica galego-portuguesa», en M. Brea (ed.), O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. Actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela e na Illa de San Simón en maio de 2004, Santiago de Compostela, Consellería de Cultura – Xunta de Galicia, 2004, pp. 595-626.

Pérez Barcala, G., «O funcionamento da rima no Cancioneiro da Ajuda», en M. Brea (coord.) Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia – Centro ‘Ramón Piñeiro’ para a Investigación en Humanidades, 2005, pp. 189-254.

Pérez Barcala, G., «Palavra-rima, refrán y paralelismo», en M. Parrilla – M. Pampín, Actas del IX Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001), Noia, Toxosoutos, 2005, vol. III, pp. 323-353.

Pérez Barcala, G., «Lírica profana galego-portuguesa (Corpus completo das cantigas medievais, con estudio biográfico, análise retórica e bibliografía específica) (coord. M. Brea), 2 vols., Santiago de Compostela, C.I.L.L. “Ramón Piñeiro”, Xunta de Galicia, 1996», Revue Critique de Philologie Romane, 1, 2000, pp. 35-51.

Pérez Barcala, G., «Angelo Colocci y la rima románica: aspectos estructurales (Análisis de algunas apostillas coloccianas)», en C. Bologna – M. Bernardi (eds.), Angelo Colocci e gli studi romanzi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008, pp. 315-361.

Pérez Barcala, G., «Achegas para a delimitación da “palavra-rima” e outros procedementos repetitivos: revisión dalgúns conceptos», Floema. Caderno de teoria e história literaria, 5/5, 2009, pp. 33-52.

Pousada Cruz, M. A., «A cantiga de escarnho e maldizer de Nuno Fernández Torneol: unha proposta de edición», en M. Brea (coord.), * ‘Pola melhor de quantas fez nostro senhor’: homenaxe á profesora Giulia Lanciani*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Centro ‘Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades’, 2009, pp. 371-388.

Pousada Cruz, M. A., «Las cantigas de Sancho Sánchez, clérigo», Estudios románicos, 24, 2015, pp. 173-197.

Pousada Cruz, M. A., «A vueltas con la progresión narrativa en la lírica gallego-portuguesa, ¿una secuencia en las cantigas de Sancho Sánchez, clérigo», Revista de literatura medieval, 28, 2016, pp. 259-282.

Pousada Cruz, M. A., «Nuno Fernandez Torneol et Johan Zorro: correspondances intertextuelles», Revue de langues romanes, 120, 2016, pp. 425-439.

Rodiño Caramés, I., «Diogo Gonçalves de Montemor-o-Novo: un exemplo de acrecentamento postrobadoresco nos cancioneiros galego-portugueses» en J.M. Lucía Megías (ed.), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995). Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones - Universidad de Alcalá, 1997, vol. II, pp. 1297-1314

Rodiño Caramés, I., «Fernand’ Eanes e a súa troba (V387). Edición crítica», en C. Parrilla - B. Campos - M. Campos - A. Chas - M. Pampín - N. Pena, Nieves (eds.), Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos. Edición y anotación de textos. A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996. A Coruña, Universidade da Coruña: Servicio de Publicación, 1998, tomo II, pp. 565-581

Rodiño Caramés, I., «A lírica medieval e as novas tecnoloxías: Lírica Profana Galego-Portuguesa, o Proxecto Arquivo Galicia Medieval e a Base de Datos MedDB» en X. C. Domínguez Alberte, et al. (eds.), Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia - Centro 'Ramón Piñeiro' para a Investigación en Humanidades, 1998, pp. 341-354

Rodiño Caramés, I., «Xograres e cantigas de escarnio» en T. Gay Parga (ed.), Ondas do mar de amigo. Lugo, Citania, 1998, pp. 29-33

Rodiño Caramés, I., «Escarnio de amor. Caracterización e corpus» en S. Fortuño Llorens - T. Martínez Romero (eds.), Actes del VII Congrés de l’Assocoació Hispánica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997). Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 1999, vol. III, pp. 245-262

Rodríguez Castaño, Mª C., «Una cantiga de amor de Johan Fernandez d’Ardeleyro» em J. M. Lucía Megías (ed.), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995). Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones - Universidad de Alcalá, 1997, vol. II, pp. 1315-1334

Rodríguez Castaño, Mª C., «Comentario ás once cantigas: Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax» en T. Gay Parga (ed.), Ondas do mar de amigo. Lugo, Citania, 1998, pp. 63-72

Mª C. Rodríguez Castaño, «A palavra perduda: da teoría á práctica» en S. Fortuño Llorens - T. Martínez Romero (eds.), Actes del VII Congrés de l’Assocoació Hispánica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997). Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 1999, vol. III, pp. 263-285

Rodríguez Castaño Mª C. - G. Pérez Barcala, «A viaxe paródica a ultramar: da canción de cruzada á cantiga de escarnio» en E. Fidalgo - P. Lorenzo Gradín (eds.), Estudios galegos en homenaxe ó Profesor Giuseppe Tavani, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia - Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias 'Ramón Piñeiro', 1994, pp. 135-151

Rodríguez Castaño, Mª C. - Mª C. Vázquez Pacho, «O proxecto Lírica galego-portuguesa (LGP), primeira fase do Arquivo Galicia Medieval (AGM)», en D. W. Flitter - P. Obder de Baubeta (coords.), Actas do Simposio Internacional sobre a Lírica Medieval Galego-Portuguesa: Ondas do mar de Vigo, Universidade de Birmingham, 1998, pp. 38-48

Ron Fernández, X. X., «Ir-se quer o meu amigo d'aqui. Dialéctica de una actividad», en M. Brea (coord.), Estudos sobre léxico dos trobadores (Anexo 63 de Verba), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 243-263.

Sodré, P. R., Cantigas de madre galego-portuguesas. Estudo de xéneros das cantigas líricas, Santiago de Compostela, Centro 'Ramón Piñeiro' para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia, 2008.

Tato Fontaíña, L., O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca. Edición crítica, Santiago de Compostela, Centro 'Ramón Piñeiro' para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia, 2007.

Tato Fontaíña, L., «Edición e interpretación», en M. Ferreiro, C. P. Martínez Pereiro e L. Tato Fontaíña (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, A Coruña, Baía edicións, 2008, pp. 177-195.

Vázquez Pacho, Mª C., «A tradición manuscrita da lírica galego-portuguesa» en T. Gay Parga (ed.), Ondas do mar de amigo. Lugo, Citania, 1998, pp. 35-40

Vázquez Pacho, Mª C., «A sanha nas cantigas de amigo» en S. Fortuño Llorens - T. Martínez Romero (eds.), Actes del VII Congrés de l’Assocoació Hispánica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997). Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 1999, vol. III, pp. 471-487

Zapico Barbeito, Mª P., «As dúas cantigas do Cancioneiro da Ajuda atribuídas a Pero Gomez Barroso» en M. Brea (coord.), O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia - Dirección Xeral de Promoción Cultural, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2004, pp. 525-541

Zapico Barbeito, Mª P., «O cancioneiro de Estevan Faian» en R. Alemany - J. L. Martos - J. M. Manzanaro (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval. Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, vol. 3, pp. 1597-1616

Actividades científicas organizadas e previstas

Organización do Congreso Internacional O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois, celebrado na Illa de San Simón os días 25-28 de maio de 2004.

Organización do Coloquio Internacional Vocabulario Trobadoresco celebrado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades os días 20 e 21 de outubro de 2008.

Organización do Congreso Internacional O texto medieval: da edición á interpretación, celebrado na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela os días 25-26 de maio de 2010.

Oraganización do Coloquio Internacional Parodia e debate metaliterarios na Idade Media celebrado na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela os días 7-8 de novembro de 2012.

Organización do Coloquio Internacional A expresión das emocións na lírica románica medieval celebrado na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela os días 10-12 marzo de 2015.

En relación...